Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 07 2016

7601 4926
Reposted fromposzum poszum viatasteofmartini tasteofmartini

November 17 2016

Nie można pozwolić, żeby cudze przekonania i wyobrażenia kierowały naszym życiem. Kłócą się z naszymi. W kwestii własnego szczęścia trzeba być egoistą.
— Rozmowy Fernandy Pivano z Charlesem Bukowskim pt. „Śmieję się z bogami”
Reposted frommhsa mhsa viajooo jooo
(...) każdemu będzie dane to, w co wierzy.
— Michaił Bułhakow 'Mistrz i Małgorzata'
Reposted fromspadochron spadochron viajooo jooo
9240 167a 500
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viajooo jooo
To, czego chcesz, przychodzi do ciebie zawsze inaczej, wcześniej, później, w niedoborze, w nadmiarze.
— Jakub Żulczyk – Ślepnąc od świateł
Reposted fromnezavisan nezavisan viajooo jooo
Pod koniec liceum postanowiłem, że będę mówił tylko połowę tego, co myślę.
— Haruki Murakami
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viaGoonzoo Goonzoo
1965 ef89
Reposted fromhagis hagis viaGoonzoo Goonzoo
3331 2214
Nie do wiary, jaki świat jest duży i jak z tego nic nie wynika.
— Lem Mrożek Listy, str.78
Bo wierz mi, że łatwiej wyrzucić tysiące rubli z kieszeni aniżeli jedno przywiązanie z serca.
— Bolesław Prus "Lalka"
Reposted fromxalchemic xalchemic viajooo jooo
3281 4208
1971
9991 fbed 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viatasteofmartini tasteofmartini
6926 0b13
Reposted frompadmasam padmasam viaKarroo Karroo
4912 5864
Reposted fromrmjc rmjc viaGoonzoo Goonzoo

October 09 2016

Szczęście wśród inteligentnych osób to najrzadsza rzecz, jaką znam.
— Ernest Hemingway
Reposted fromsamozatrucie samozatrucie viasilverrr silverrr
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl