Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 11 2017

mrsciastko
7647 7701 500
Reposted fromoutoflove outoflove viasmorzando smorzando
5823 c5ce 500
Reposted fromdzony dzony viagogullo77 gogullo77
mrsciastko
Reposted fromFlau Flau viachapstick chapstick
mrsciastko
6369 4d58
Reposted fromoutoflove outoflove viaemblemat emblemat
mrsciastko
3677 b8b3
Reposted fromuoun uoun viainspirations inspirations
7628 a9ab 500
Reposted fromnikotyna nikotyna viajooo jooo

June 23 2017

mrsciastko
2885 8c64
Reposted fromvandalize vandalize
mrsciastko
2942 5055 500
Reposted fromvandalize vandalize
mrsciastko
mrsciastko
Reposted frometa eta vialexxie lexxie
mrsciastko
2994 286d 500
Reposted fromnebthat nebthat
mrsciastko
Ludzie znikają nawzajem ze swojego życia. Tak ma być. To naturalne. Z jakiegoś powodu się skasowaliśmy, więc teraz nie udawajmy, że się znamy, rozumiemy i mieszkamy na tym samym świecie, że mówimy tym samym językiem.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
Reposted fromnezavisan nezavisan viamallami mallami
8400 e520
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viavolldost volldost
mrsciastko
Żaden człowiek nie przygotuje Cię na swoje odejście. A już na pewno nie ten, który nauczył Cię swojej obecności.
— Katarzyna Wołyniec
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viamallami mallami
mrsciastko
2393 24c4
0864 0fe4
Reposted fromLittleJack LittleJack viahelenburns helenburns
mrsciastko
2384 650e
nothing lasts forever
Reposted fromstonerr stonerr viamrdonadonii mrdonadonii
mrsciastko
9625 9227
Reposted fromkarahippie karahippie viainspirations inspirations
6623 6fc9 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl